Annas Lindes fonds

Lai sekmētu trešās jomas iedzīvināšanu un veicinātu savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem, 2005. gadā tiek nodibināts Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam. Tas nosaukts Zviedrijas bijušās ārlietu ministres Annas Lindes vārdā, kas savas dzīves laikā deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā Vidusjūras reģionā iestājoties par vienlīdzīgu partnerību, savstarpējās sapratnes sekmēšanu un mierīgu līdzāspastāvēšanu un 2003. gadā traģiski gāja bojā atentātā.

Uzsverot fonda centrālo lomu Savienībā Vidusjūras reģionam, par tā ilgtermiņa mērķi noteikts sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers.

Veicinot starpkultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.

Atbalstīt sabiedrisko organizāciju sadarbības tīkla (ALF dalīborganizāciju tīkls) darbību.

Darboties kā novērotājam dialoga un līdzāspastāvēšanas procesiem EuroMed reģionā.

Ilgstoša dialoga rezultātā satuvināt cilvēkus un organizācijas no abiem Vidusjūras krastiem, lai pārvarētu starp tām pastāvošo plaisu.

Idejas un Ideoloģijas

Izglītība un jaunatne

Kultūras ražošana/jaunrade (Cultural production)

Mediji

Reliģija, garīgums un vērtības

Pilsētas un dažādība (Cities and Diversity)

Izglītība

Darbs ar jaunatni

Māksla

Kultūras mantojums

Vide

Demokrātija

Starptautiskās attiecības

Cilvēktiesības

Dzimumu līdztiesība

Zinātniskie pētījumi

Mediji

Informācijas nodošana un apmaiņa

Sabiedrības partneru platformas uzturēšana

Iespējas atrast partnerus EuroMed valstīs

Grantu programma (parasti konkursi tiek izsludināti vienreiz gadā)

EuroMed mēroga tematiskās akcijas (piemēram, “Restore Trust, Rebuild bridges”)

EuroMed Dialoga balva dialogam starp kultūrām

EuroMed Žurnālistu balva


Annas Lindes fondā šobrīd ir iesaistītas 43 valstis. Tās tradicionāli tiek iedalītas divās grupās un fonda mērķis ir veicināt sadarbību šo abu valstu grupu starpā.

EuroMed Eiropas valstis: 28 ES valstis un Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, Monako un Melnkalne.

EuroMed Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstis: Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Jordānija, Libāna, Mauritānija, Maroka, Tunisija, Palestīna un Turcija.

Latvijas kontekstā, par sadarbību ar EuroMed valstīm tiek uzskatīta sadarbība ar Vidusjūras Dienvidu un Austrumu krasta valstīm.


Annas Lindes fonds apvieno ap 4000 organizācijas no 43 valstīm, kas veido lielāko EuroMed organizāciju tīklu. Tajā darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan universitātes, asociācijas, sabiedriskās iestādes, bezpeļņas organizācijas, pašvaldības un uzņēmumi. Katra dalībvalsts ir izvirzījusi vienu organizāciju/institūciju, kas veido un koordinē šo tīklu savā valstī. Nacionālie Annas Lindes fonda tīkli veido pamatu fonda darbībai visā EuroMed reģionā.

Latvijā par nacionālā tīkla koordinatori Ārlietu ministrija ir izvēlējusi „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru”.


Fonda budžets veidojas no dalībvalstu un Eiropas Komisijas iemaksām. To pārvalda Valde (Board of Governors), kuras sastāvā ir visu dalībvalstu pārstāvji. Viņi ievēl prezidentu (šobrīd tas ir André Azoulay no Marokas), izpilddirektoru (Andreu Claret no Spānijas) un Konsultatīvo padomi (Advisory Council). Annas Lindes fonda centrālais birojs (sekretariāts) atrodas Aleksandrijas bibliotēkā, Ēģiptē, un darbojas fonda izpilddirektora vadībā.

No Latvijas fonda Valdē ir Ārlietu ministrijas pārstāvji.

Vairāk informācijas par fondu un tā dalīborganizācijām: http://www.annalindhfoundation.org/

* Valstis, kas iesaistījušās Savienībā Vidusjūras reģionam, kā arī pašu reģionu bieži apzīmē ar terminu EuroMed. Tas ir atvasināts no angļu Euro-Mediterranean un franču Euro-Méditerranéen.

Annas Lindes EuroMed* fonds starpkultūru dialogam
(Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures)

 


Vladislava Šķēle
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
Tālr.: 67358069
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv; alf[at]jaunatne.gov.lv