2019. gads

 

Iepirkuma procedūra “Reprezentācijas un informācijas materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde”

Identifikācijas Nr. JSPA 2019/3.
Informatīvs paziņojums.
Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi); 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma), 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti).
Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/18787

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 23. aprīlim plkst. 10.00.
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv
Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 80 000,00 EUR bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots 01.04.2019.

Identifikācijas Nr. Aģentūra 2019/2.

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 22000000-0 (iespieddarbi un saistītie izdevumi); 22458000-5 (iespieddarbi pēc pasūtījuma), 39294100-0 (informācijas un reklāmas produkti).

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16546 e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. martam plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktu un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 84 000,00 EUR bez PVN.

Informatīvais paziņojums ievietots 05.03.2019.

Iepirkums pārtraukts 15.03.2019.

 

Identifikācijas Nr. Aģentūra 2019/1.

Informatīvs paziņojums.

Iepirkuma priekšmets atbilstoši CPV klasifikatoram ir CPV: 79952000-2.

Piedāvājumi var tikt iesniegti Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma komisija nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju nolikumam EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15670  e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija pieejama arī šeit.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 28. janvārim plkst. 10.00.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juriskonsulte Signe Šmite, Tālr.:  67356255, E-pasts: signe.smite[at]jaunatne.gov.lv

Iepirkumu procedūru organizē, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmās daļas nosacījumus un paredzamā kopējā līguma summa – līdz 130 000,00 EUR bez PVN.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad summa par sniegtajiem pakalpojumiem sasniedz nolikuma 6. punktā norādīto plānoto līgumcenu.

Pakalpojuma īss apraksts: nodrošināt pasākuma organizēšanu (loģistiku/koordinēšanu) veikt Pasūtītāja rīkoto pasākumu atbilstošas pasākumu norises vietas, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšanas, nodrošināšanu, ņemot vērā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Informatīvais paziņojums ievietots 18.01.2019.